Khách hàng tiềm năng FB Replyer

Khách hàng tiềm năng dùng để hỗ trợ cho Nhắn tin hàng loạt. Nếu bạn chỉ sử dụng đơn giản là gửi hết tất cả thì chỉ quét danh sách khách hàng là xong. Nâng cao hơn thì bạn có thể tạo nhóm danh sách khách hàng để có thể chọn khi gửi.

Nhập danh sách khách hàng

Trên menu nhấp vào Khách hàng tiềm năng và chọn Nhập khách hàng.


Hãy Quét tin nhắn để nhập khách hàng tiềm năng, bạn có thể Bật tự quét mỗi ngày để hệ thống tự quét cho bạn. Chỉ như vậy thôi.

Tạo nhóm khách hàng

Trong menu Khách hàng tiềm năng, bạn chọn Nhóm khách hàng.


Tạo một hoặc nhiều nhóm khách hàng, tùy vào mục đích của bạn. Có hể là nhóm bạn muốn thử nghiệm với auto, hoặc nhóm bạn muốn gửi quà tặng …


Sau khi nhập khách hàng và tạo nhóm khách hàng, bây giờ để thêm khách hàng vào nhóm bạn nhấp vào Danh sách khách hàng.


Hãy tích chọn những khách hàng mà bạn muốn thêm vào nhóm và nhấp nút Thêm vào nhóm.


Bạn hãy lựa chọn nhóm mà bạn muốn thêm vào và nhấp Thêm vào nhóm.

Giờ đây bạn có thể sử dụng Chiến dịch nhiều nhóm trong chức tính năng Nhắn tin hàng loạt rồi.

Xóa khách hàng khỏi danh sách nhóm

Để xóa khách hàng khỏi một nhóm nào có 3 cách:

  1. Khi chỉ có ít khách hàng cần sửa. Trong DS khách hàng, nhấp vào nút sửa và bỏ nhóm hoặc chọn nhóm khác rồi lưu.
  2. Khi muốn bỏ một nhóm nào khỏi tất cả khách hàng. Trong Nhóm khách hàng, bạn xóa nhóm mà bạn muốn loại bỏ.
  3. Khi có nhiều khách hàng cần loại bỏ khỏi nhóm nhưng bạn không muốn xóa nhóm. Trong DS khách hàng, xóa luôn khách hàng đó, rồi vào Nhập khách hàng và nhấp Quét tin nhắn, kháchh hàng sẽ được thêm lại như mới.